W dniu 04 czerwca 2016r. w dzienniku ustaw pod poz. 780 opublikowano Ustawę z dnia 13 kwietnia 2016r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 W Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zmieniony został przepis art. 22 w zakresie kwoty, której przekroczenie powoduje konieczność dokonywania lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy. Dotychczasową kwotę 15.000,00EUR zastąpiono kwotą 15.000,00zł. W przypadku transakcji w walutach obcych ich wartość jest przeliczana się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień dokonania  transakcji.

Konsekwencją w/w zmiany  są zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Ich treści uzupełniono o dodatkowe przepisy 22p w pierwszej i 15d w drugiej. Z treści tych przepisów wynika, że  podatnicy (również osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą) nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej kwotę określoną w  w/w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność ta została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy powinni zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku takiej możliwości zwiększyć przychody w miesiącu, w którym została dokonana ta płatność.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Przepisy zmienianych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych, będą miały zastosowanie  do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.

radca prawny Dobromiła Tenerowicz-Grądzka