Wysokość wynagrodzenia za świadczone przez nas usługi prawne są określane w umowach zawieranych z naszymi Klientami.

I. Określając wysokość wynagrodzenia bierzemy pod uwagę przewidywany nakład pracy , charakteru sprawy i stopień jej zawiłości. Bierzemy pod uwagę między innymi przewidywaną ilość rozpraw, w szczególności czy prowadzenie sprawy wymaga uczestnictwa w rozprawach przed sądami położonymi poza siedzibą Kancelarii.

II. Bierzemy pod uwagę również wysokość opłat za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1349) tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 490).

WAŻNE! Uwzględniamy również możliwości i stan materialny naszych Klientów.
W razie potrzeby, dopuszczamy płatność w ratach.

Uprzejmie informujemy nadto, że:

  •  za udzielenie porady prawnej w siedzibie Kancelarii wynagrodzenie wynosi od 100 do 200 zł.
  •  za sporządzenie opinii prawnej wynagrodzenie wynosi od 100 do 150 zł za godzinę pracy.

Wszystkie ustalone zgodnie z powyższymi zasadami wynagrodzenia są podwyższane o podatek od towarów i usług ( VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wraz z ustalonym zgodnie z powyższymi zasadami wynagrodzeniem pobierane są również poniesione koszty np. związane z dojazdem .


STAŁA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCY
Z osobami zainteresowanymi zawieramy także umowy o świadczenie stałej obsługi z wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego uzależniona jest od przewidywanego zakresu usług oraz od tego, czy obsługa prawna ma być prowadzona w siedzibie Klienta.